Skip to main content

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok
spoločnosti Eximo s.r.o., so sídlom Mierové námestie 30/24, 01851 Nová Dubnica, IČO:
36326208, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel S.r.o., vložka č.
13513/R, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od
predávajúceho.
1.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok
prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o
podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť,
a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”). Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom
poriadku majú prednosť pred definíciami vo všeobecných obchodných podmienkach. Pokiaľ
tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo
všeobecných obchodných podmienkach. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame,
v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.
1.3.Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s
Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním
tovaru.
1.4.Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp.
prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru
spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.
1.5.Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru
nákupný doklad (faktúra – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými
údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).
1.6.Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list).
Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne
však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu
doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
1.7.Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste
zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti
a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň
uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.
1.8.Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom
a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore
uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
1.9.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú
zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
1.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby,
ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u
predávajúceho.
1.11. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí,
môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal
tovar už v čase prevzatia tovaru.

2. Uplatnenie reklamácie

2.1. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru
vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so
záručným listom a dokladom o zaplatení.
2.2. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni
predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne
predávajúceho na adresu Eximo s.r.o., Mierové námestie 30/24, 01851 Nová Dubnica a vyplní
formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí
predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo
formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u
osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“).
Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť
predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína
dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
v ktorom musí byť zreteľne popísaná reklamovaná vada. V prípade, že je popis
reklamovanej vady nesprávny, má servisné stredisko nárok na úhradu nákladov
súvisiacich s diagnostikou závady.
 doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu s kompletným
príslušenstvom ( v prípade hydraulických bŕzd sa jedná o doručenie reklamovanej brzdy
aj s príslušenstvom ako je brzdový kotúč a brzdové obloženie, pri odpružených vidliciach
s diaľkovým lockoutom je potrebné aj dodanie komplet lockoutovej páčky s bovdenom).
 doručenie dokladov preukazujúcich históriu servisných zásahov, opráv a pravidelných
servisných prehliadok, predpísaných výrobcom produktu
 doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku
predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť
predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce
podmienky:
 doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, ktorá
o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
 doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je
nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr.
dopraviť tovar priamo určenej osobe8.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek
prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v
súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
2.3. V mieste určenom podľa bodu 2.2. týchto všeobecných obchodných podmienok na
prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať
reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
2.4.. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu,
inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
2.5.Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia
zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane
spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto
Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným
poriadkom.
* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.
– taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare – ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar
nový, nepoškodený a kompletný). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité,
nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré
mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za chyby veci zaniknú, ak neboli
uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v
doklade o predaji veci a dostatočne výrazne i u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky. Pri
veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na
chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
2.6. Keď je kupujúcim podnikateľ a ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený.
Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s
kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr
tuto chybu reklamovať.
2.6.5. V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci
uplatňovať reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi
podmienkami autorizovaného servisu.
2.7.Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo
podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
2.8. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru
vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v
ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť
spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je
povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné
potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s
dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak
kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
2.9. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob
vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od
začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví
ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie
však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na
vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu
tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje
predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a
doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný
protokol.
2.10. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca
alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
2.11.Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar
zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady
odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady
znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba
neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
2.12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe
uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola
kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
2.13. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu
 na časti a súčasti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu. Jedná sa aj o tieto časti:
prachovky tesnení, tesnenia a tesniace krúžky, montážne časti zadných tlmičov, nechránené
závity a skrutky ( hliníkové, titánové, magnéziové, oceľové), brzdové gumičky, radiace a brzdové
lanká, ozubenia kaziet, rotory brzdových čeľustí, kĺzne krúžky, vnútorné nohy vidlíc, reťaze,
vodiace kolieska prehadzovačiek, radiace gripy, púzdra, penové krúžky, brzdové objímky,
kazety, náradie, ozubenia prevodníkov, plášte a duše a iné
 v prípade použitia komponentov alebo náhradných dielov iných značiek alebo montáže
neznačkových dielov
 v prípade nedodržania predpísaných intervalov údržby pre odpružené vidlice a sedlovky
Rock Shox nasledovne:
Kontrola stavu karbónového krku pred každou jazdou
Vyčistenie nôh vidlice od blata a nečistôt pred každou jazdou
Kontrola tlaku vzduchu / air system/ pred každou jazdou
Kontrola optického stavu nôh pred každou jazdou
Kontrola/premazanie prachoviek vidlice pred každou jazdou
Výmena oleja v Speed lube po 25 h jazdy
Kontrola správneho utiahnutia skrutiek po 25 h jazdy
Kontrola a premazanie lockout lanka po 25 h jazdy
Demontáž vnútorných nôh, kontrola
stavu vložiek, výmena oleja v systéme po 50 h jazdy
Vyčistenie a premazanie Air pružiny po 50 h jazdy
Výmena oleja a tesnení v tlmiacom systéme po 100 h jazdy
Vyčistenie a premazanie oceľ. pružiny po 100 h jazdy
 v prípade použitia výrobkov na pretekárske účely
 v prípade poškodenia, pozmenenia alebo odstránenia sériového čísla výrobku
 v prípade poškodenia skrutiek, závitov a iných častí nedodržaním odporúčaných
momentov utiahnutia a to nasledovne:
Horné matice lockoutu na vidliciach ( okrem Air U turn) 7.3 Nm
Horné matice lockoutu na vidliciach ( Air U turn) 14.7 Nm
Spodné skrutky na vidliciach 6.8 Nm
Poploc pačky uzamykania 2.3 Nm
Poploc skrutka lockoutu na vidlici 0.9 Nm
U-Turn skrutka ovládača 1.4 Nm
Direct Mount predstavce 8.5 Nm
Maxle DH pevné osky 4.5-6.8 Nm
Skrutky uchytenia rotora brzdy 10.2 Nm
Skrutky na korunke vidlice 5 Nm
 na vady, kto vznikli nárazom, kolíziou a zlým zaobchádzaním s výrobkom, v rozpore
s odporúčaním dovozcu a výrobcu
 pri použití výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený
2.14. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
2.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva
alebo dokumentácie tovaru,
2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
3. uplynutím záručnej doby tovaru,
4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo
bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
2.16. V prípade zamietnutia reklamácie z dôvodu, že sa nejedná o materiálovú ani konštrukčnú
vadu daného výrobku, bude kupujúcemu účtovaný poplatok za diagnostiku závady výrobku.
Výška poplatku za diagnostiku je stanovená pre všetky produkty okrem výrobkov Rock Shox
v sume od 10 €/ kus.
2.17. V prípade zamietnutia reklamácie bude kupujúci vyzvaný na prevzatie výrobku, ktorému
nebola uznaná reklamácia priamo v reklamačnom stredisku a v prípade jeho požiadavky na
doručenie reklamovaného výrobku na inú adresu, budú všetky náklady spojené s doručením
výrobku faktúrované kupujúcemu, ktorý reklamačnú požiadavku vzniesol.

3. Riešenie reklamácie

3.1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
 odovzdaním opraveného tovaru,
 výmenou tovaru,
 vrátením kúpnej ceny tovaru,
 vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
3.2. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby,
alebo prostredníctvom e-mailu.
3.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu
záručnej opravy tovaru.
3.4. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený
vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu
a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba
znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
3.5.. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na
uplatnenie záruky podľa bodu 8.16 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.
3.6. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
 predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
 predávajúci chybný tovar vymení.
3.7. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú
odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby
mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
 výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov,
alebo
 v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
vystavením dobropisu na chybný tovar.
3.8.. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie
reklamácie.
3.9. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.
3.10. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac
ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
3.11. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci
pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.
3.12. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje
právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok
reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého
druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
3.13. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie
reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť
svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej
zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia
povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak
ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný
dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je
uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite
informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v
lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
4.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za
podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
“Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je
obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar
používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim
okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky
časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru.
4.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne
splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru.
4.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči
4.5. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s
príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v
originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Eximo s.r.o., Mierové námestie
30/24, 01851 Nová Dubnica. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci
nepreberá.
4.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca
so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
4.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak
kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie
lehota na odstúpenie od zmluvy.
4.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci
preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na
doručenie tovaru, za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”)Predávajúci však nie je
povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako
je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa
rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší
bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo
dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu,
ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
4.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 4.8. týchto
všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo
kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude
teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu
uvedenú v bode 4.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu
preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
4.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 4.2. týchto všeobecných
obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo
neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,
má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a
uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa
preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
4.11.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo
odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného
listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
4.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením
tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný
odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa
uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje
služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
4.13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý
vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s
vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je
predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti
odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje
svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
4.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 4.4. a 4.5. týchto
všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a
predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.8. týchto
všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov
spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
4.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
 a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je
splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať
písomnú formu.
5.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba
od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto všeobecných
obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru
kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme
e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
5.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene
a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona
č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým
je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
5.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním
elektronickej objednávky kupujúcim.
5.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky
prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Close Menu

Kontakt

EXIMO s.r.o.
Mierové námestie 30/24
01851 Nová Dubnica
Slovensko

T: +421 (0)948 eximo6
E: mailsk(zav.)eximo.sk