Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, Eximo s.r.o., so sídlom Mierové
námestie 30/24, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 326 208, DIČ: 2020116670 zapísaná v OR
vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13513, (ďalej len “predávajúci”)
a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.
Kontaktné údaje predávajúceho:
Mail: info(zavináč)eximo.sk
Telefón: +421/ 948/ 394 666
Poštová adresa: Eximo s.r.o., Mierové námestie 30/24, 01851 Nová Dubnica
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 046/ 542 27 71
Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky
zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
Podnikateľom sa rozumie:
 osoba zapísaná v obchodnom registri,
 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, podnikateľom, neupravené týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami ani zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb.,
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade
akýchkoľvek rozdielov medzi všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou,
má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito podmienkami, ktorých
neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a
účinnom v momente odoslania objednávky.
Kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej
ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek,
obchodných znakov a názvov ako aj obchodných log či patentov predávajúceho alebo ďalších
firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

2. Ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú používané výhradne s úkonmi
týkajúcich sa plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú
zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie ohľadom distribúcie či platobným
stykom týkajúceho sa objednaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje postupovať tak, aby subjekt
údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a
tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu
údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom
splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a
uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002
Zbierky zákonov., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva
predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely
splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho
(hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia
nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho, Eximo s.r.o., Mierové
námestie 30/24, 01851 Nová Dubnica, Slovenská republika. Za písomné vyjadrenie sa v tomto
prípade považuje aj forma elektronická. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a
právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a
ďalších zákonných právach k týmto údajom.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho
predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme
kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo
forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).
3.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie
predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky
kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru
požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. V prípade zistenia vyššej ceny
prípadne zmenenej špecifikácie objednaného výrobku, má predávajúci povinnosť vyžiadať od
zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky a
špecifikácie. Až udelením písomného súhlasu zákazníka so zmenou ceny alebo špecifikácie a
následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah
považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode
sú uvádzané vrátane DPH. Oznámenie o prijaté objednávky má len informatívny charakter za
účelom upovedomenia kupujúceho o registrácii jeho objednávky. Na e-mailovú adresu
kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho
objednávky.
3.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru,
ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb,
údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,
podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre
kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom
registri a pod.), prípadne iné údaje.
3.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky
predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že
objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a
popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu
žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil
predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už
zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na
bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
3.5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013
meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je
možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.
3.6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho
spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami
príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie,
predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude
zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu
budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s
predávajúcim nedohodne inak.

4. Objednávanie a dodanie tovaru

Objednávať tovar alebo službu je možné nasledujúcimi spôsobmi:
 osobne v prevádzkach predávajúceho
 prostredníctvom B2B aplikácie
 písomne emailom
4.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov
predávajúceho umiestnených na predajni a na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom
spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky
alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.
4.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do
30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez
výhrad akceptuje.
4.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky
kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia
od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej
akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške
skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa,
keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a
predať tovar tretej osobe.
4.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty
dohodnutej v kúpnej zmluve.
4.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných
písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z
uvedenej hodnoty.
4.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa
zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
4.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve
kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala
osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej
zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na
prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo
kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné
dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej
zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na
miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto
všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto
všeobecných obchodných podmienok.
4.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri
jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený,
je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V
prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí
tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia
4.9. Kupujúci objednáva tovar za cenu platnú v čase objednania. tovaru (škodový zápis), ktorého
správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného
predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť
odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať
kupujúcemu nový tovar.
4.10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2.
Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu
už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok.
4.11. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list,
dostane ho v balení.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

5.1. Povinnosťou predávajúceho je:
 dodať tovar na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu v dohodnutom
množstve, kvalite a termíne
 zabezpečiť tovar pred poškodením počas dopravy a všetky doklady tak, aby dodaný tovar
spĺňal platné právne predpisy SR
 odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návody v slovenskom jazyku, záručný
list, dodací list, daňový doklad).
5.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar.
5.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo
nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so
zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník
informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú
finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim
nedohodne inak.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

6.1. Kupujúci je povinný:
 prevziať objednaný alebo uhradený tovar,
 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru,
 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby
6.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
6.3.V prípade neodobratia predobjednaného tovaru má predávajúci právo na zmluvnú pokutu vo
výške 10% z ceny objednaného tovaru.
6.4.V prípade neuhradenia vystavenej faktúry za objednaný a odobratý tovar alebo službu je
postupované nasledovne:
 do 14 dní odo dňa splatnosti faktúry je automatom vystavená I. upomienka.
 v prípade neuhradenia faktúry ani po obdržaní tejto upomienky je do 30 dní vystavená II.
upomienka ku ktorej ja automaticky vygenerovaný daňový doklad s upomienkou
v hodnote 5 €
 v prípade neuhradenia faktúry do 60 dní odo dňa splatnosti faktúry je vygenerovaná III.
upomienka aj aj penalizačná faktúra so sumou penále podľa príslušných § O.z. Následne
je faktúra aj s penalizačnou faktúrou postúpená na vymáhanie nášmu právnemu
zástupcovi.

7. Kúpna cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve
a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane
nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej
prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru (spoplatnená služba), dobierkou
prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby (spoplatnená služba), alebo
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
7.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predajnej ceny v prípade zmeny externých faktorv,
ktoré majú významný vplyv na obstarávaciu cenu výrobku alebo služby. Predávajúci si
vyhradzuje právo na úpravu ceny v prípade významných pohybov vzájomného kurzu EUR/USD
ako aj EUR/CZK a USD/CZK.
7.3. V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň,
kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
7.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej
zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len
v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7.5. Náklady spojené s dopravou, montážou a inštaláciou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene
tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
7.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené
inak.
7.7. V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom došlo k
odstúpeniu od zmluvy bude uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich
kombináciou s peňažným plnením, predajca vráti kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako
bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie
byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by
vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že
predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci poskytne
kupujúcemu peňažnú náhradu.

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za
tovar.
8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho, alebo od prepravnej spoločnosti.
9. Odstúpenie od zmluvy
9.1.Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez
uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o
poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od
zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný
prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch miesta predávajúceho.

9.2.Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

Eximo s.r.o..
Mierové námestie 30/24, 01851 Nová Dubnica
9.3.Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený,
čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V
prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu
znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 Obč. Z). V prípade vrátenia tovaru
budú odberateľovi faktúrované náklady na dopravu ako aj manipulačný poplatok za vrtený tovar.
V prípade vrátenia tovaru v poškodenom stave, tento nebude predávajúcim prevzatý a nebude
možné odstúpenie o zmluvy.
9.4.Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od
doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
9.5.Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ
odstúpiť od zmlúv:
 na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím
lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu
nezávisle na vôli predávajúceho,
 na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj
tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich
originálny obal,
 na dodávku novín, periodík a časopisov,
 spočívajúcich v hre alebo lotérii,
9.6.Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, je potrebné tovar doručiť na
adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia
od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom
bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre
ďalší nákup.
9.7.Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia
zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva
spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s
vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené
späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
9.8.Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu
nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú
vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je
suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na
vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného
odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

10.Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

10.1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné
odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny
vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok
akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci
je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
10.2.Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom
ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním
osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných
údajov).

11. Riešenie sporov

11.1.Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa
platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
11.2. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Close Menu

Kontakt

EXIMO s.r.o.
Mierové námestie 30/24
01851 Nová Dubnica
Slovensko

T: +421 (0)948 eximo6
E: mailsk(zav.)eximo.sk