Skip to main content

Záručné podmienky

1/ Predmet

Eximo s.r.o., Mierové námestie 30/24, 018 51 Nová Dubnica, ďalej len Eximo, poskytuje na
tento výrobok záruku voči materiálovým, výrobným závadám v dĺžke 4 roky odo dňa zakúpenia
produktu. Ak je výrobok uznaný Eximo ako vadný, tento je následne opravený alebo vymenený
za nový a to bezplatne. Posúdenie oprávnenosti reklamácie je výhradne v kompetencii Eximo.
Tieto záručné podmienky nenahrádzajú národnú alebo európsku platnú legislatívu, predstavujú
len jej doplnok.

2/ Vylúčené zo záruky

Tieto záručné podmienky nie je možné aplikovať:
A/ výrobok bez platného dokladu o zakúpení a nie je možné určiť dátum, miesto ani meno
predajcu, nakoľko výrobok može pochádzať z krádeže, prípadne z predaja , ktorý nebol v súlade
s platnými daňovými zákonmi.
B/ Výrobok, ktorého identifikačné výrobné čísla boli odstránené ( číslo série, kód výrobku)
C/ Produkt, ktorý sa nachádza na konci bežného životného cyklu výrobku
D/ poškodenie spôsobené nehodou, pádom, nesprávnou údržbou, nesprávnou montážou, použitím
nekompatibilných náhradných dielov, modifikáciou výrobku bez predchádzajúceho schválenia,
nedodržaním servisných intervalov, použitím na pretekárske účely, použitím na komerčné účely,
neoprávneným zásahom do výrobku
E/ kozmetické vady alebo poškodenia, ktoré boli zjavné pri predaji výrobku, alebo vady , na
ktoré bol zákazník upozornený pri predaji produktu
F/ poškodenia spôsobené počas prepravy výrobku, alebo nesprávnou ochranou počas prepravy
1. G) komponenty podliehajúce bežnému opotrebeniu ( gumenné tesnenia, brzdové
gumičky, reťaze, kazety, lubrifikanty, lanká, bovdeny, brzdové obloženia, kvapaliny
a oleje a iné)
H/náklady spojené s dopravou do servisného strediska , ako aj zo servisného strediska
k zákazníkovi
i)Náklady spojené s demontážou výrobku pred servisným zásahom ako aj s následnou montážou
výrobku po uskutočnení servisného zásahu, ako aj náklady spojené s diagnostikovaním závady
výrobku
1. j) kompenzácie za obdobie, kedy nebolo možné reklamovaný produkt používať
zákazníkom

3/ Kupujúci

Tieto záručné podmienky sa vzťahujú iba na prvého zákazníka a nie su prenositeľné na ďaľšie
osoby.

4) Záručné doba

Doba záruku začína plynúť dátumom zakúpenia výrobku a je platná po obdobie 2 rokov odo dňa
zakúpenia produktu.

5)Rôzne

Tieto záručné podmienky nahrádzajú všetky ústné alebo písomné predchádzajúce dohody

6) Škody

Eximo nie je zodpovedné za škody vzniknuté použitím daného výrobku podliehajúceho týmto
záručným podmienkam

7)Postup riešenie záruky

V prípade zistenia skutočnosti, ktorá by mohla mať za následok aplikovanie záručných
podmienok je potrebné uskutočnenie nasledujúcich krokov.
 Kontaktovať Eximo servisné stredisko
 Produkt musí byť v reklamovaný do 4 rokov odo dňa zakúpenia výrobku
 V prípade zistenia problému je nevyhnutné kontaktovať servisné stredisko do 8 dní
 Eximo si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie výrobku v prípade ukončenia výroby
pôvodného produktu
 Servisné stredisko následne priradí danému reklamovanému produktu reklamačné číslo
a následne je možné tento produkt zaslať na reklamáciu
 Číslo reklamácie je potrebné uviesť viditeľne na balíku reklamovaného výrobku
 Výrobok musí byť zaslaný v čistom stave a kompletný, v opačnom prípade si Eximo
vyhradzuje právo na zamietnutie reklamácie
 V balíku musí byť priložený kópia dokladu o zakúpení a vyplnený reklamačný lístok
obsahujúci: detailný popis závady, jej vzniku , popis spôsobu odstránenia problému ( ak
bolo uskutočnené), popis používaných komponentov , ktoré fungovali spolu
s reklamovaným výrobkom, počet najazdených kilometrov, meno a priezvisko, adresa,
telefónny a amilový kontakt ako aj adresa, prípadné špecifické podmienky a požiadavky
riešenia reklamácie

8) Všetky právne požiadavky vyplývajúce z týchto záručných podmienok je možné uplatniť
výhradne na Okresnom súde v Trenčíne

9) Montáž a servis uskutočňujte výhradne na základe montážnych návodov, v opačnom prípade
sa obráťte na odborný servis. Nesprávna montáž môže spôsobiť vážne zranenia, v najhoršom
prípade aj smrť

Close Menu

Kontakt

EXIMO s.r.o.
Mierové námestie 30/24
01851 Nová Dubnica
Slovensko

T: +421 (0)948 eximo6
E: mailsk(zav.)eximo.sk